Targi Dobre Strony od dziś we Wrocławiu

Anna Fluder | Utworzono: 25.05.2018, 10:28 | Zmodyfikowano: 25.05.2018, 10:28
A|A|A

Targi Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży DOBRE STRONY od­by­wa­ją się od dziewięciu lat na prze­ło­mie maja i czerw­ca łą­cząc się z ob­choda­mi Dnia Dziec­ka. Głów­ny­mi ad­re­satami im­pre­zy są dzie­ci, mło­dzież, ich ro­dzi­cie i na­uczy­cie­le. Tegoroczna dziewiąta edycja „DOBRYCH STRON” odbędzie się w dniach 25–27 maja 2018 roku w Sali Wielofunkcyjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1). 

Dobrym Stronom to­wa­rzy­szy bo­ga­ty pro­gram, w któ­rym co roku można zna­leźć m.in. spo­tka­nia z au­to­rami i i­lu­stra­to­rami, pre­miery ksią­żek, warsz­taty li­te­rac­kie, pla­stycz­ne i e­du­ka­cyj­ne, kre­atyw­ne za­ję­cia z a­ni­mato­rami, spek­ta­kle, kon­kursy i wy­sta­wy.

Tar­gi to także pre­sti­żo­wy kon­kurs „Dobre Stro­ny” skie­ro­wa­ny do wy­daw­ców pu­bli­kują­cych książ­ki dla dzie­ci i mło­dzieży do lat 16. Na­gro­da „Dobre Stro­ny” jest przyznawana za książkę po raz pierw­szy wy­da­ną w Pol­sce w dwóch kategoriach: książka dla dzieci, książka dla młodzieży i wynosi 20.000 PLN. Nagroda jest u­fun­do­wa­na przez Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia i musi zo­stać prze­zna­czo­na na wy­da­nie ko­lej­nej książ­ki dla młodych czytelników. Od sześ­ciu lat sta­łym e­lemen­tem pro­gramu Tar­gów „Dobre Stro­ny” jest o­gól­nopol­ski kon­kurs dla dzie­ci i mło­dzieży „A to moja bajka wła­śnie…”. 

O wydarzeniach, bajkach i książkach, także jednej wyjatkowej, opowiadała w Radiu RAM Marta Kiewel z Wrocławskiego Domu Literatury :

 

 

REKLAMA

To może Cię zainteresować