Załącznik do Regulaminu Konkursu SMS-owego organizowanego przez Radio RAM – "Powiedz kocham Cię" - Walentynki w "Dzień dobry we Wrocławiu"

Radio RAM | Utworzono: 07.02.2022, 14:05 | Zmodyfikowano: 07.02.2022, 14:05
A|A|A

Regulamin konkursu SMS „Powiedz kocham Cię ”. 

1. Postanowienia wstępne

1.1. Organizatorem Konkursu SMS-owego „ powiedz kocham Cię” jest Radio RAM.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia RAM i emitowany jest w programie antenowym Radia RAM.
1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.
1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach

2.1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi za pomocą SMS- a pod wskazany numer 72280 – koszt 2,46 zł z VAT, na zadane przez dziennikarza prowadzącego audycję w terminie od 07.02.2022r. do 11.02.2022 r. w godzinach 6:00-10:00 na antenie Radia RAM pytanie, we wskazanym na antenie terminie oraz zgodnie ze wskazanymi na antenie zasadami. Koszt wysłania SMS-a podawany jest na antenie Radia RAM w czasie prowadzenia konkursu.
W konkursie antenowym od poniedziałku do piątku we wskazanym terminie zostanie wyłoniony zwycięzca , który otrzyma drogą mailową kartę podarunkową o wartości 100,00 zł netto do zrealizowania w wyjatkowyprezent.pl. Spośród wszystkich uczestników konkursu w piątek wyłoniony zostanie zwycięzca nagrody głównej , którą jest voucher na podwodną Walentynkową kolację o wartości ok. 1000,00 zł netto we wrocławskim ZOO.
2.2. Sponsorem nagród w konkursie jest portal wyjatkowyprezent.pl , który zostanie określony podczas przeprowadzania konkursu.
2.3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2.3. Voucher wraz ze szczegółowym opisem jego realizacji i kodem na zakupy zostanie przekazany mailowo zwycięzcy.
2.10. Zabronione jest wysyłanie SMS-ów do Konkursów z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
2.11. W Konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.
2.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione oraz za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałe w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

 

3. Przetwarzanie danych

3.1. Uczestnik konkursu podając swoje dane, wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio RAM z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 w celu organizacji konkursu, wydania nagród i stworzenia dokumentacji Konkursu oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników konkursu.
3.3. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursu.
5.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.
5.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioram.pl
5.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

REKLAMA

To może Cię zainteresować