Zasady udziału w konkursie SMS-owym „Zgrani zakochani” organizowanym przez Radio RAM

Radio RAM | Utworzono: 09.02.2019, 23:48 | Zmodyfikowano: 09.02.2019, 23:48
A|A|A

1. Postanowienia wstępne

 1.1. Organizatorem Konkursu SMS-owego „Zgrani zakochani”  jest Radio RAM.  Istotne dane dotyczące Konkursu zawarte są w treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia RAM i emitowany jest w programie antenowym Radia RAM.

1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.

1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach

2.1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi za pomocą SMS- a pod wskazany numer 72280 – koszt 2,46 zł z VAT, na zadane przez dziennikarza prowadzącego audycję w terminie od 11 do 15 lutego 2019r., w godzinach 6:00-10:00 oraz 10:00-14:00, na antenie Radia RAM pytanie, we wskazanym na antenie terminie oraz zgodnie ze wskazanymi na antenie zasadami. Koszt wysłania SMS-a podawany jest na antenie Radia RAM w czasie prowadzenia konkursu.

W konkursie antenowym zostanie wyłonionych 5 uczestników, którzy wezmą udział w finałowej rozgrywce o nagrodę główną 16.02.2019r. w Domu Handlowym RENOMA od godziny 13:00.

2.2. Nagrodę finałową w Konkursie stanowi: Miejsce I - jedna dwuosobowa wycieczka o wartości 3000 zł brutto; Miejsce II - karta podarunkowa o wartości 500 zł: Miejsce III - karta podarunkowa o wartości 500 zł. Radio RAM wydaje nagrody w imieniu Sponsora - Domu Handlowego RENOMA i w związku z tym wszelkie obowiązki podatkowe, związane z tym wydaniem, spoczywają na Sponsorze. W ramach konkursu będą przyznawane nagrody dzienne w postaci bonu o łącznej wartości 50 zł brutto dla uczestnika Konkursu, który w danym dniu trwania Konkurs prześle najbardziej oryginalną odpowiedź. O nagrodzie przewidzianej w danym konkursie informuje dziennikarz prowadzący, na antenie Radia RAM. Nagrody pocieszenia w Konkursie stanowią bony restauracyjne o wartości 50 zł brutto od Domu Handlowego RENOMA.

2.3. Sponsorem nagród w konkursie jest Dom Handlowy RENOMA, który zostanie określony podczas przeprowadzania konkursu.

2.4. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a, który udzieli odpowiedzi na pytanie zadane przez prowadzącego program w Radiu RAM oraz wybranego w oparciu o kryterium wiedzy lub oryginalności przez Komisję konkursu pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Organizatora, a następnie stawi się osobiście z osobą towarzyszącą w dniu 16.02.2019 r. o godzinie 13:00 przy Studiu Radia RAM w Domu Handlowym RENOMA  i weźmie udział w finałowej rozgrywce o nagrodę główną.

2.5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2.6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w punkcie powyżej, w określonym na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody i wybrany zostanie w sposób określony powyżej kolejny Zwycięzca i procedura zostanie powtórzona.

2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.

2.8. Nagrody należy odebrać osobiście w Domu Handlowym RENOMA przy ul. Świdnickiej 40 we Wrocławiu w dniu 16.02.2019 roku. Nie zgłoszenie się do Domu Handlowego RENOMA, w celu odebrania nagrody, oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Sponsora.

2.9.  Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości, podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się Zwycięzca  oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.

2.10. Zabronione jest wysyłanie SMS-ów do Konkursów z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

2.11. W Konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.

2.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione oraz za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałe w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

 3. Przetwarzanie danych 

3.1. Uczestnik konkursu podając swoje dane, wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio RAM z siedzibą we Wrocławiu przy al. Karkonoskiej 10 oraz Sponsora – Dom Handlowy Renoma Sp. z o.o. S.K., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, w celu organizacji konkursu, wydania nagród i stworzenia dokumentacji Konkursu oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników konkursu.

3.3. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje

 4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.

4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

 5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursie

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Redaktor Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio RAM

5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursu.

6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.   

6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioram.pl

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

REKLAMA

To może Cię zainteresować