Zasady udziału w konkursie mailowym, „Radio RAM – Festiwal jesiennych klimatów” organizowanym przez Radio RAM

Radio RAM, Radio RAM | Utworzono: 09.11.2018, 15:14 | Zmodyfikowano: 09.11.2018, 15:14
A|A|A

 1. Postanowienia wstępne

1.1. Organizatorem Konkursu mailowego „Radio RAM – Festiwal jesiennych klimatów” jest Radio RAM. Istotne dane dotyczące Konkursu zawarte są w treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia RAM i emitowany jest w programie antenowym Radia RAM.
1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.
1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.


2. Zasady uczestnictwa w Konkursach

2.1. Konkurs polega na przysłaniu zdjęcia o temacie zadanym przez dziennikarza prowadzącego audycję w paśmie od 6.00- 10.00 i 10:00 – 14:00 na antenie Radia RAM od 12 do 16 listopada 2018r. Odpowiedź wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu należy przesłać na adres mailowy styl@radioram.pl we wskazanym na antenie terminie oraz zgodnie ze wskazanymi na antenie zasadami. W konkursie antenowym zostanie wyłonionych 3 uczestników, którzy wezmą udział w finałowej rozgrywce o nagrodę główną w dniu 17.11.2018r. w Domu Handlowym RENOMA od godziny 13:00.
2.2. Nagrodą w konkursie są: za I miejsce - bon na zakupy o wartości 1000 zł na zakupy w sklepach wnętrzarskich Domu Handlowego Renoma, za II miejsce - bon na zakupy o wartości 500 zł na zakupy w sklepach wnętrzarskich Domu Handlowego Renoma, za III miejsce - bon na zakupy o wartości 150 zł na zakupy w sklepach wnętrzarskich Domu Handlowego Renoma.
Radio RAM wydaje nagrody w imieniu Sponsora – Domu Handlowego Renoma i w związku z tym wszelkie obowiązki podatkowe, związane z tym wydaniem, spoczywają na Sponsorze. O nagrodzie przewidzianej w danym konkursie informuje dziennikarz prowadzący, na antenie Radia RAM.
2.3. Sponsorem nagród w konkursie jest Dom Handlowy Renoma, który zostanie określony podczas przeprowadzania konkursu.
2.4. Zwycięzcą zostaje autor, który prześle najbardziej oryginalne zdjęcie i zostanie wybrany w oparciu o kryterium wiedzy lub oryginalności przez Komisję konkursową, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Organizatora, a następnie stawi się osobiście 17.11.2018r. o godzinie 13:00 w Domu Handlowym Renoma i weźmie udział w finałowej rozgrywce o nagrodę główną. W ramach konkursu będą przyznawane nagrody dzienne w postaci bonu restauracyjnego Domu handlowego Renoma o łącznej wartości 50 zł dla uczestnika konkursu, który w danym dniu trwania Konkurs prześle najbardziej oryginalne zdjęcie. W konkursie antenowym zostanie wyłonionych 3 uczestników, którzy wezmą udział w finałowej rozgrywce o nagrodę finałową. Każdy z 3 wyłonionych uczestników otrzyma zadanie stworzenia kompozycji określonej przez prowadzącego finał konkursu. Zwycięzcą zostaje autor, który przygotuje najbardziej oryginalną kompozycję i zostanie wybrany w oparciu o kryterium wiedzy lub oryginalności przez Komisję konkursową
2.5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2.6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem odpowiedzi wybranego w sposób określony w punkcie powyżej, w określonym na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego Konkursu albo wybrany zostanie w sposób określony powyżej kolejny Zwycięzca i procedura zostanie powtórzona.
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
2.8. Nagrody należy odebrać osobiście w Domu Handlowym Renoma w dniu 17.11.2018 roku od godziny 12:00. Odbiór nagrody finałowej w dniu 17.11.2018 roku od godziny 15:30. Nie zgłoszenie się w Domu Handlowym Renoma, w celu odebrania nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Sponsora.
2.9. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości, podaniu przez tę osobę numeru telefonu oraz adresu mailowego, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się Zwycięzca oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.
2.10. Nagroda, która nie została odebrana w terminie, o którym mowa w pkt. 2.8 pozostaje własnością Sponsora.
2.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione oraz za ewentualne nieprawidłowości w odpowiedziach mailowych powstałe w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika.

3. Przetwarzanie danych

3.1. Uczestnik konkursu podając swoje dane, wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio RAM z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 oraz Sponsora – Dom Handlowy Renoma Sp. z o.o. S.K., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa., w celu organizacji konkursu, wydania nagród i stworzenia dokumentacji Konkursu oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników konkursu.
3.3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursie

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Redaktor Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio RAM
5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację treść Konkursu.
6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.
6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioRAM.pl
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

REKLAMA

To może Cię zainteresować