Zasady udziału w konkursie SMS-owym, „Rowerowe hasło” organizowanym na antenie Radia RAM przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu „Radio Wrocław” S.A. (dalej Radio Wrocław S.A.)

Radio RAM | Utworzono: 14.06.2016, 11:37
A|A|A

Zasady udziału w konkursie SMS-owym, „Rowerowe hasło” organizowanym na antenie Radia RAM przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu „Radio Wrocław” S.A. (dalej Radio Wrocław S.A.)

1. Postanowienia wstępne

1.1. Organizatorem Konkursu SMS-owego „Rowerowe hasło ”, zwanego dalej Konkursem jest Radio Wrocław S.A. zwane dalej Organizatorem. Istotne dane dotyczące Konkursu zawarte są w treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia RAM i emitowany jest w programie antenowym Radia RAM.
1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.
1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Konkurs polega na zgłoszeniu swojej propozycji hasła poprzez wysyłanie jej SMS-em pod nr 72280 w treści wpisując: RAM ROWER + hasło konkursowe oraz imię i nazwisko (koszt SMS 2,46 zł). Konkurs trwa do 17 czerwca do godz. 12.00. Koszt wysłania SMS-a podawany jest na antenie Radia RAM w czasie prowadzenia konkursu.
2.2. Nagrodą w konkursie jest: rower miejski o wartości nie mniej niż 2499 zł i nie więcej niż 2999 zł. Zwycięzca ma możliwość wyboru jednego z pięciu modeli zaprezentowanych na zdjęciach na stronie radioram.pl Obowiązek podatkowy związany z wydaniem nagrody, spoczywa na Organizatorze.
2.4. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a, który prześle najciekawsze rowerowe hasło dla Radia RAM, wybrane w oparciu o kryterium oryginalności przez Komisję Konkursu – przedstawicieli redakcji Radia RAM, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Organizatora, z uwzględnieniem dobrowolnego udostępnienia danych osobowych ujętych w treści § 3.
2.5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2.6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w punkcie powyżej, w określonym na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody i wyboru w sposób określony powyżej kolejnego Zwycięzcy, po powtórzeniu procedury.
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
2.8. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu 19 czerwca 2016 r. podczas pikniku rowerowego organizowanego przez Radio RAM na terenie Parku Wschodniego w godz. od 14.00 do 17.00 Nie zgłoszenie się Zwycięzcy, w celu odebrania nagrody, w miejscu i czasie wyżej wskazanym, oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Sponsora.
W przypadku niemożności wydania przez Organizatora nagrody Zwycięzcy, który zgłosił się po jej obiór, z przyczyn niezależnych od Organizatora, nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy najpóźniej do dnia 4 lipca 2016 r.
2.9. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną (Zwycięzcę) dokumentu tożsamości zawierającego imię, nazwisko, PESEL, oraz serię i numer dokumentu tożsamości i podaniu przez tę osobę numeru telefonu, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe.
2.10. Zabronione jest wysyłanie SMS-ów do Konkursu z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
2.11. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.
2.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione oraz za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałe w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.
3. Przetwarzanie danych

3.1. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody. Zwycięzca podając swoje dane, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora – Radio Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10, w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).
3.2. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursie

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzcy, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Decyzje ww Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Redaktor Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursem.
5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmowy przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursu i jego treść.
6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.
6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioram.pl
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

REKLAMA