Wojewoda stwierdził nieważność uchwały odwołującej Marcina Nałęcz–Niesiołowskiego

PP/Radio RAM | Utworzono: 19.04.2019, 14:35 | Zmodyfikowano: 19.04.2019, 14:35
A|A|A

fot. Andrzej Owczarek

Wydział nadzoru i kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdził, że uchwałę podjęto z istnym naruszeniem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W ocenie prawników Wojewody, Zarząd Województwa nie wykazał w sposób wystarczający i potwierdzony w stosownym postępowaniu i przez właściwe organy, że dyrektor naruszył przepisy prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem.

PEŁNA TREŚĆ UZASADNIENIA:

Sformułowane przez Zarząd Województwa zarzuty dotyczą naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych, a jeden – naruszenia ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organami właściwymi w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są komisje orzekające przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W ocenie organu nadzoru, sformułowanie przez Zarząd Województwa zarzutu naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych powinno być poprzedzone stosownym postępowaniem przed komisją orzekającą przy RIO i co więcej – zarzuty te powinny być potwierdzone przez komisję. Tymczasem, Zarząd Województwa nie tylko nie dysponował w dniu podjęcia zakwestionowanej uchwały stanowiskiem organu właściwego do orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale również nie wystąpił do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu z wnioskiem o ukaranie dyrektora Opery Wrocławskiej za naruszenia wskazane w uzasadnieniu do uchwały. Warto podkreślić, że w toczącym się przed komisją orzekającą przy RIO postępowaniu, wszczętym na wniosek Najwyższej Izby Kontroli, dyrektor Opery Wrocławskiej został uniewinniony.

Sylwia Jurgiel
Rzecznik Prasowy Wojewody Dolnośląskiego

Wcześniej Komisja działająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, orzekła, że dyrektor Opery Wrocławskiej, Marcin Nałęcz – Niesiołowski, nie naruszył dyscypliny finansów publicznych.

Przypomnijmy - po wynikach kontroli NIK i Urzędu Marszałkowskiego dyrektorowi zarzucano, że źle wydatkował pieniądze z ministerialnej dotacji.

Jak dowiedziało się Radio RAM, Urząd Marszałkowski po zapoznaniu się z dzisiejszym uzasadnieniem decyzji Wojewody Dolnośląskiego będzie odwoływał się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

REKLAMA

To może Cię zainteresować