Są już nowe ceny biletów MPK we Wrocławiu

mat.prasowe | Utworzono: 28.12.2017, 23:31 | Zmodyfikowano: 28.12.2017, 23:31
A|A|A

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z przewodnikiem
 • dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia oraz osoby opiekujące się nim w czasie przejazdu lub podróżujące po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia.
 • Ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności.
 • Uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w szkołach i placówkach na terenie Wrocławia, określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia
 • Dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia
 • osoby, które ukończyły 69 lat; od dnia 1 stycznia 2019 r. – osoby, które ukończyły 68 lat; od dnia 1 stycznia 2020 r. – osoby, które ukończyły 67 lat; od dnia 1 stycznia 2021 r. – osoby, które ukończyły 66 lat; od dnia 1 stycznia 2022 r. – osoby, które ukończyły 65 lat;
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, wraz z opiekunem.
 • Osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • Osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich przewodnicy
 • W dniach wyznaczonych jako:- dzień obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,- dzień obchodów Światowego Dnia Walki z Analfabetyzmem
  Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wypełniania obowiązków służbowych
 • Dawcy Przeszczepu
 • Zorganizowane grupy uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli/opiekunów w celu udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęć edukacyjno-wychowawczych, wraz z nauczycielami i opiekunami.
 • Zorganizowane grupy wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej pod opieką nauczycieli/wychowawców i opiekunów, w celu udziału w zorganizowanych zajęciach edukacyjno-wychowawczych w przestrzeni miejskiej, wraz z nauczycielami/wychowawcami oraz opiekunami.
 • Uczestnicy maratonu lub półmaratonu, którego współorganizatorem jest Wrocław, w dniu zawodów

Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich typach linii uprawnieni są:

 • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych, od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyli oni 7 rok życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
 • Uczniowie szkół zagranicznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
 • Osoby przebywający na świadczeniach przedemerytalnych

Nowe bilety:

 • bilet czasowy 15-minutowy
 • bilet grupowy do 15 osób
 • bilet 180-dniowy na wszystkie linie
 • bilet 365-dniowy na wszystkie linie
 • likwidacja biletu za przewóz bagażu lub zwierząt

Zmiana zasad korzystania a z biletów semestralnych:

 • Obecnie kupując bilet semestralny mamy sztywno określony czas obowiązywania (cztery lub pięć miesięcy, od 1 października lub 1 września). Pokrywa się to z semestrami na uczelniach wyższych i szkołach. Teraz to sam pasażer wybierze od kiedy ma być liczona ważność biletu cztero lub pięciomiesięcznego.

Zmiana cen biletów:

 • Jedyną podwyżką w taryfie jest zmiana ceny biletów jednorazowych na przejazdy liniami normalnymi oraz zwiększona stawka za bilety na linie pospieszne.
REKLAMA

To może Cię zainteresować