ZAŁĄCZNIK do Regulaminu Konkursu SMS- owego PĄCZKOWANIE W RADIU RAM organizowanego przez Radio RAM

Radio RAM | Utworzono: 20.01.2016, 10:51
A|A|A

1. Nazwa Konkursu
Konkurs SMS-owy „PĄCZKOWANIE Z RADIEM RAM”

2. Czas trwania konkursu (data): 20.01-01.02 2016r.

3. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia RAM i emitowany jest w programie antenowym Radia RAM.

4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 3.3 poniżej.

5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

6. Zasady uczestnictwa w Konkursach
Konkursy polega na wysłaniu SMS- a zgłoszeniowego pod wskazany numer 72280 – koszt 2,46 zł z VAT z informacją, do jakiej firmy uczestnik chce zamówić pączki i uzasadnieniem, dlaczego właśnie do tej powinno przyjechać Radio RAM

7. Nagrody
Dostarczenie do wybranych 10 firm paczek z pączkami (min. 30 sztuk pączków do każdej firmy)

8. Prowadzący audycję (Komisja Konkursowa)

- Redaktor prowadzący audycję,
- Redaktor Naczelny Radia RAM,
- Przedstawiciel Działu Promocji.

REKLAMA

To może Cię zainteresować