Zasady udziału w konkursie mailowym, „Radio RAM – Strefa modnych wnętrz” organizowanym przez Radio RAM

Radio RAM | Utworzono: 13.06.2016, 18:38
A|A|A

1. Postanowienia wstępne


1.1. Organizatorem konkursu mailowego „Radio RAM – Strefa modnych wnętrz”  jest Radio RAM.  Istotne dane dotyczące Konkursu zawarte są w treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
1.2. Konkurs przeznaczony jest dla Słuchaczy Radia RAM i emitowany jest w programie antenowym Radia RAM.
1.3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych w pkt 1.4 poniżej.
1.4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach

2.1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie zadane przez dziennikarza prowadzącego audycję w pasmach od 6.00 - 14.00 na antenie Radia RAM od 14 do 17 czerwca 2016 r. Odpowiedź należy przesłać na adres mailowy styl@radioram.pl we wskazanym na antenie terminie oraz zgodnie ze wskazanymi na antenie zasadami. W konkursie antenowym zostanie wyłonionych 3 uczestników, którzy wezmą udział w finałowej rozgrywce o nagrodę główną w dniu 18.06.2016r. w Domu Handlowym RENOMA od godziny 13:30.
2.2. Nagrodą w konkursie są bony na zakupy o wartości 500 zł, które należy zrealizować w sklepach wnętrzarskich Domu Handlowego Renoma w dniu 18.06.2016r w godzinach 14:00 do 15:00. Nagrodą finałową jest bon na zakupy w sklepach wnętrzarskich w Domu Handlowego Renoma o wartości 2000 zł.  Radio RAM wydaje nagrody w imieniu Sponsora – Domu Handlowego Renoma i w związku z tym wszelkie obowiązki podatkowe, związane z tym wydaniem, spoczywają na Sponsorze. O nagrodzie przewidzianej w danym konkursie informuje dziennikarz prowadzący na antenie Radia RAM.
2.3. Sponsorem nagród w konkursie jest Dom Handlowy Renoma, który zostanie określony podczas przeprowadzania konkursu.
2.4. Zwycięzcą zostaje autor, który prześle najbardziej stylowe, oryginalne zdjęcie i zostanie wybrany w oparciu o kryterium wiedzy lub oryginalności przez Komisję konkursu – dziennikarza prowadzącego audycję, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Organizatora, z uwzględnieniem dobrowolnego udostępnienia danych osobowych ujętych w treści § 3, a następnie stawi się osobiście 18.06.2016r. o godzinie 13:30 w Domu Handlowym Renoma i weźmie udział w finałowej rozgrywce o nagrodę główną. W konkursie antenowym zostanie wyłonionych 3 uczestników, którzy wezmą udział w finałowej rozgrywce o nagrodę finałową. Każdy z 3 wyłonionych uczestników otrzyma bony o wartości 500 zł do realizacji w sklepach wnętrzarskich Domu Handlowego Renoma oraz zadanie realizacji tych bonów w dniu 18.06.2016r w godzinach 14:00 do 15:00, a następnie zadanie stworzenia kompozycji określonej przez prowadzącego finał konkursu. Nagrodą finałową jest bon o na zakupy w sklepach wnętrzarskich w Domu Handlowym Renoma o wartości 2000 zł. Zwycięzcą zostaje autor, który przygotuje najbardziej stylową kompozycję i zostanie wybrany w oparciu o kryterium wiedzy lub oryginalności przez Komisję konkursu – dziennikarza Radia RAM, przedstawiciela Domu Handlowego Renoma oraz projektanta wnętrz.
2.5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2.6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem odpowiedzi wybranego w sposób określony w punkcie powyżej,  w określonym na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego Konkursu albo wybrany zostanie w sposób określony powyżej kolejny Zwycięzca i procedura zostanie powtórzona.
2.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
2.8. Nagrody należy odebrać osobiście w Domu Handlowym Renoma w dniu 18.06.2016 roku od godziny 13:30. Odbiór nagrody finałowej w dniu 18.06.2016 roku od godziny 16:00. Nie zgłoszenie się w Domu Handlowym Renoma, w celu odebrania nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora oraz Sponsora.
2.9. Nagrody będą wydawane za pokwitowaniem, po okazaniu przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości, podaniu przez tę osobę numeru telefonu oraz adresu mailowego, z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe. Nagroda może zostać odebrana osobiście albo przez osobę upoważnioną przez zwycięzcę, przy czym musi ona legitymować się pisemnym (z własnoręcznym podpisem zwycięzcy) upoważnieniem do odbioru nagrody, zawierającym imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się Zwycięzca  oraz serię i numer dokumentu tożsamości zwycięzcy i imię, nazwisko oraz serię i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru nagrody.
2.10. Nagroda, która nie została odebrana w terminie, o którym mowa w pkt. 2.8  pozostaje własnością Sponsora.
2.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione oraz za ewentualne nieprawidłowości w odpowiedziach mailowych  powstałe w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika.    

3. Przetwarzanie danych

3.1. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody. Zwycięzca podając swoje dane, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio RAM z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 oraz Sponsora – Dom Handlowy Renoma z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław, w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).
3.2. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
4.2. Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5. Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji Konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji, rozstrzyga Redaktor Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio RAM

5.2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
6.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.    
6.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioram.pl
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Tagi:
REKLAMA

To może Cię zainteresować