Regulamin konkursu SMS- owego „Mam życzenie”

Radio RAM | Utworzono: 18.05.2012, 16:18 | Zmodyfikowano: 18.05.2012, 16:18
A|A|A

1. Postanowienia wstępne

1. 1. Organizatorem Konkursu SMS-owego jest Radio Wrocław S.A./ Radio RAM.
1.2. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od godziny 8.00 dnia 21.05.2012 r. do godziny 10.00 dnia 23.05.2012. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24 maja 2012 do godziny 16.00. Istotne dane dotyczące Konkursu zawarte są w treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
1.3. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia RAM i są emitowane w programie antenowym Radio RAM.
1.4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wskazanych z pkt 4 poniżej.
1.5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

2. Zasady uczestnictwa w Konkursach

2.1. Konkursy polegają na wysłaniu SMS- a o treści „RAM zyczenie” wraz z życzeniami z okazji „Dnia Matki” pod wskazany numer 72280 – koszt 2,46 zł z VAT we wskazanym na antenie terminie oraz zgodnie ze wskazanymi na antenie zasadami. Koszt wysłania SMS-a podawany jest na antenie Radia RAM w czasie prowadzenia konkursu.
2.2.Nagrodę w Konkursie stanowi: emisja życzeń, wraz z podpisem zawierającym imię i nazwisko słuchacza, zawartych w przesłanym na numer 72280 SMS-ie na jednym z pięciu ekranów pozostających w dyspozycji Radia (ekran na skrzyżowaniu ulic Ślężnej i Armii Krajowej, ekran w budynku DH Feniks na Rynku, ekran na budynku Teatru Polskiego na ulicy Zapolskiej, ekran na budynku Radia Wrocław na ulicy Karkonoskiej, ekran na rondzie Iwiny na ulicy Buforowej) w dniach 25 maja 2012 od godziny 8.00 do dnia 26 maja 2012 do godziny 22.00 z częstotliwością nie mniejszą niż 4 odtworzenia w ciągu 60 minut. Życzenia zostaną też opublikowane w dzienniku Polska Gazeta Wrocławska.
2.3. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a wybranego w oparciu o kryterium oryginalności przez Komisję konkursu – dziennikarza prowadzącego audycję, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Organizatora, z uwzględnieniem dobrowolnego udostępnienia danych osobowych ujętych w treści § 3.
2.5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2.6. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w punkcie powyżej, w określonym na antenie terminie lub po 3-krotnej próbie połączenia, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego Konkursu albo wybrany zostanie w sposób określony powyżej kolejny Zwycięzca, i procedura zostanie powtórzona.
2.7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Organizator. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
2.8.Zabronione jest wysyłanie SMS-ów do Konkursów z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
2.9.W Konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysłane za pośrednictwem sieci Internet.
2.10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnionie oraz za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałe w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.

3.  Przetwarzanie danych

3.1. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody. Zwycięzca podając swoje dane wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Radio Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 w celu wydania nagrody, dokumentacji oraz rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926).
3.2. Uczestnikom Konkursów przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

4. Reklamacje

4.1.Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
4.2.Reklamacja powinna zawierać określenie Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko osoby składającej reklamację, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4.3Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
4.4.W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

5.  Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach

5.1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Wrocław S.A.
5.2.Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
5.3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w każdym momencie trwania Konkursu z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

6.1.Organizator ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
6.2.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6.3.W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej.   
6.4.Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radioram.pl
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

REKLAMA